การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)

10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดจากกลุ่มงานสร้างสุขภาพคู่มือ/เอกสาร 
1. คู่มือการบันทึกข้อมูลประเมินผู้สูงอายุ คลิกที่นี่
2. การเตรียมข้อมูลประชากรเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลประเมินผู้สูงอายุ คลิกที่นี่

3. กิจกรรม/เครื่องมือในงานบูรณาการกลุ่มวัยผูู้สูงอายุ คลิกที่นี่

นโยบายและข้อสั่งการจากกระทรวงฯในงาน LTC จากการประชุม VDO conferrence ที่ สสจ.ศก.(conferrence26-12-2559) ดังนี้